《Go 语言原本》

资助

如果你认为本书对你起到了帮助,并希望资助作者,可以通过下面的二维码给予支持:

微信支付宝

Donate

I would love if you support me to make the book better, click the following button:

历史记录

感谢以下匿名资助人:

日期资助人金额
2020-09-29*庆¥ 20
2020-09-28*K¥ 4
2020-09-18*波¥ 88
2020-09-13*宇¥ 5
2020-09-13*琦¥ 100
2020-09-03*n¥ 6
2020-07-28*飞¥ 168
2020-03-23*联¥ 50
2020-03-21*Y¥ 10
2020-03-13*杰¥ 50
2020-03-13*衷¥ 5
2020-03-11*衷¥ 5
2020-03-08*文¥ 100
2020-01-09*剑¥ 66.6

总计:¥ 677.6